Säkerhetsbestämmelser på Lock & Load - Säkerheten kommer först

Regler, ansvar & säkerhet


På anläggningen gäller Säkerhetsbestämmelser för civilt skytte, 2015 års upplaga, för både besökare och skjutledare. Se reglerna i sin helhet nedan.

1.3.1 Ansvar
Var och en har ett ständigt ansvar för sin egen och andras säkerhet.

1.3.2 Delaktighet
Alla skyttar och funktionärer ska aktivt medverka till att säkerhetsbestämmelserna följs.

1.3.3 Ingrepp vid fara
Den som upptäcker att någon bryter mot säkerhetsbestämmelserna eller som uppfattar annan fara ska omedelbart ingripa. Vid omedelbar fara kommenderas ”Avbryt” eller ”Stopp”.

1.3.4 Rapportering
Alla har ett ansvar att rapportera brott mot säkerhetsbestämmelserna till skjutledare eller tävlingsledare, vilken sammanställer en rapport till föreningens styrelse för beslut och vidare hantering i frågan.

1.4 Skyttens eget ansvar

 • Vid all vapenhantering ska vapnet behandlas som om det vore laddat.
 • Alla vapen ska hanteras i ofarlig riktning*.
 • Skytt får inte handskas med vapen eller ammunition utan att känna till hur de fungerar och vilka bestämmelser som gäller för hantering.
 • Det är förbjudet att vid vapenhantering vara påverkad av alkohol eller droger.
 • Ansvarig skjutledare ska utses då två eller flera skyttar skjuter samtidigt. Den som skjuter ensam är ansvarig för säkerheten på samma sätt som skjutledare.
 • Vapen ska om möjligt transporteras i vapenfodral eller motsvarande till och från skjutplatsen.
 • Det är förbjudet att vidröra eller hantera en annan skytts vapen utan dennes medgivande, undantag från detta är vid tillbud och när ackrediterad domare eller jurymedlem begär detta.
 • Det är förbjudet att rikta ett vapen – laddat eller oladdat – mot personer eller mot annat föremål än det avsedda målet.
 • Provriktning får endast ske på föreskriven plats och mot anbefallt mål.
 • Före skjutning ska skytt kontrollera att loppet är fritt från främmande föremål.
 • Laddning får inte ske förrän kommando ”Ladda” getts från skjutledaren.
 • Vapen som överlämnas av en skytt till en annan eller som förs från skjutplatsen får inte vara laddat. Vapnet ska vara oladdat och visiterat av överlämnaren och mottagaren.
 • Det är förbjudet att uppehålla sig framför skytt i skjutställning.
 • Vapen får inte lämnas utan tillsyn.

* Ofarlig riktning är mot tavla, figur, duva eller kulfång. Skjutledare fastställer ofarlig riktning i förekommande fall.

1.5.3 Skjutledare

 • Vid all skjutning ska skjutledare utses. (Ensam skytt är skjutledare).
 • Skjutledare ska vara väl insatt i skjutbaneinstruktionen och gällande säkerhetsbestämmelser och är närmast ansvarig för att åtgärder vidtas för att förebygga olyckshändelser vid skjutningen.
 • Skjutledare ska ha god kännedom om den skyttegren som denne är satt att leda.
 • Skjutning får endast ske på kommando från skjutledaren. Medhjälpare som behövs för genomförandet lyder under skjutledaren.

Skjutledaren ska före skjutning:

 • Kontrollerar att skjutbanan uppfyller krav enligt beviljat tillstånd.
 • Kontrollera nödvändiga avlysningar, varnings- och avstängningsåtgärder.
 • Vid behov informera åskådare om gällande säkerhetsbestämmelser.
 • Kontrollera att riskområdet är fritt.
 • Utse och avsyna skyddad plats för medhjälpare, exempelvis markörer.
 • Instruera och vid behov utfärda skriftliga instruktioner till medhjälpare.
 • Säkerställa att kommunikation med medhjälpare är upprättad.
 • Säkerställa att larm till 112 kan ske och att utrustning för ”Första hjälpen” finns tillgängligt.

Skjutledaren ska under skjutning:

 • Kontrollera att skyttarna hanterar vapnen korrekt och i övrigt följer gällande regler.
 • Kontrollera att skyttarna följer givna kommandon.
 • Kontrollera att åskådare och funktionärer uppehåller sig på anvisade platser.
 • Vid eller risk för fara omedelbart kommendera ”Avbryt” eller ”Stopp”.
 • Rapportera till tävlingsledaren då skjutningen med hänsyn till säkerheten har avbrutits, samt då den kan fortsätta.

Skjutledaren ska efter skjutning:

 • Ge kommando för ”Eld upphör/Stopp” och ”Patron ur/Plundra vapen” alternativt (för dynamiskt skytte) ”If you are finished, unload and show clear”.
 • Genomföra visitation efter skjutning (innan vapnet förs bort från skjutplatsen).

1.5.4 Medhjälpare
Skjutledare utser det antal medhjälpare som behövs för att genomföra skjutning på ett säkert och reglementsenligt sätt. Medhjälpare lyder direkt under skjutledaren, instruktioner ges muntligt eller skriftligt.

Övrigt:
Tillåten skjutplats är angiven av skjutledare.
Sjukvårdsmaterial finns på anvisad skjutplats samt i receptionen.
Tillåtna vapen är endast klass 1-vapen.
Det är absolut förbjudet att lämna anvisad skjutplats under pågående skjutning.
Hörselskydd ska alltid användas.

Håll dig uppdaterad

Inställningar för cookies